Jelentéti oktatás

Home / Híreink / Információk / Jelentéti oktatás
Jelentéti oktatás

A távollét igazolásának különleges esetei 2021.05.10. után

.

A tantermen kívüli digitális oktatás a héten véget ért. 2021.05.10-től az iskolák a jelenléti oktatás szabályai szerint működnek.

Továbbra is hatályban maradnak azok a járványügyi szabályok, melyek az iskola működését, ide értve a társas érintkezést is higiéniai szempontból szabályozzák (kontrollált beléptetés, távolságtartás, kötelező maszkhasználat, fertőtlenítés stb.)

.

.

A mulasztásra vonatkozó szabályok a következők:

 • A tanuló mulasztását, a házrend szerint igazolni kell. Tehát nincs egy általános, az iskolalátogatás alól illetve az igazolási kötelezettség alóli mentesítés a pandémia apropóján.
 • Előfordulhat, hogy a tanuló egyéb alapos indok miatt nem tud a kötelezettségének eleget tenni ez is elfogadható az igazolás során.
 • Ugyanakkor az alapos indokot (pl. krízishelyzet) mindig egyedileg kell igazolni, illetve az igazolást elfogadni. Az alapos indokot tartalmazó kérelmet a szülő írásban nyújtja be az iskola felé. Annak elfogadásáról az igazgató dönt.
 • Amennyiben az alapos indok egészségi állapotra, vagy egészségi krízishelyzetre vonatkozik – tekintettel arra, hogy ilyen kérdésekben az igazgató nem kompetens – hatályos orvosi szakvélemény, illetve igazolás szükséges.
 • Ha az igazolatlan mulasztás meghaladja a 6 foglalkozást, a tanuló elveszíti jogosultságát az ösztöndíjra.
 • A jelenléti oktatás alatt digitális felkészítést (távoktatást) az iskola nem köteles biztosítani.
 • Amennyiben a tanuló összes hiányzása (igazolt, igazolatlan együtt) meghaladja a 250 órát, az oktatói testület dönt arról, hogy a tanuló osztályozható-e a tanév végén. Az oktatói testület dönthet úgy, hogy a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie.

Indoklás:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 63. szám 2469 (2) 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamai (alsó tagozat) rendes munkarendben működnek. (3) Az  általános iskolák 5–8.  évfolyamai (felső tagozat), a  középiskolák, az  (1)–(2)  bekezdésben foglaltakon kívül a többi iskola, valamint a szakképző intézmények 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. (4) 2021. május 10. napjától a  köznevelési intézmények és a  szakképző intézmények valamennyi évfolyamán a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül. (5) A  köznevelési intézmények és a  szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik. 3. § A köznevelési intézmények, illetve a  szakképző intézmények működése kapcsán a  kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.”

A szakképzési törvény (Szkt.): 58. §  [A tanuló kötelességei]

(1) A tanuló kötelessége, hogy

 1. részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon,
 2. eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének,

Végrehajtási rendelet az Szkt. 58. § (1) bekezdéséhez

 1. § (1) Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
 2. a) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
 3. b) a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
 4. c) a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
 5. d) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a fogadó intézmény által kiállított igazolással igazolja,
 6. e) a tanuló a technikum utolsó két évfolyamán – tanítási évenként legfeljebb két alkalommal továbbtanulási célú rendezvényen vesz részt, feltéve, ha a részvételt a szervező által kiállított igazolással igazolja.

(2) Ha a tanuló távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.